Pages

Pages

Sunday, May 21, 2017

Iliade - Libro Tredicesimo - vv. 383-501 - Morte di Asio e del suo auriga. Morte di Ipsenore. Morte di Alcatoo. Inizio dello scontro di Enea contro Idomeneo.


383
383       ὣς εἰπὼν ποδὸς[1] ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην
Così avendo parlato (lo) trascinava (da ἕλκω, con il genitivo partitivo) per un piede in mezzo alla dura battaglia
384       ἥρως Ἰδομενεύς: τῷ δ᾽ Ἄσιος[2] ἦλθ᾽ ἐπαμύντωρ
l’eroe Idomeneo: come difensore (da ἐπαμύντωρ , ορος, ὁ) venne (da ἔρχομαι, con il dativo τῷ) a lui Asio
385       πεζὸς πρόσθ᾽ ἵππων: τὼ δὲ πνείοντε κατ᾽ ὤμων
a piedi, davanti ai cavalli; questi due, sbuffando (da πνέω) sopra le (sue) spalle,
386       αἰὲν ἔχ᾽ ἡνίοχος θεράπων[3]: ὃ δὲ ἵετο θυμῷ
sempre teneva, guidava il cocchiere scudiero: egli nel cuore bramava (da ἵημι: al medio “mi metto in moto; mi affretto; mi slancio”, quindi metaforicamente “bramo; desidero; aspiro”, con l’infinito)
387       Ἰδομενῆα βαλεῖν: ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ
colpire Idomeneo; quello però lo colpì colpiva (da βάλλω , con il doppio accusativo della persona e della parte) per primo (da φθάνω, in Ep. φθάμενος è utilizzato, come qui, come un avverbio riferito ad un verbo principale) con la lancia
388       λαιμὸν ὑπ᾽ ἀνθερεῶνα, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν.
alla gola (da λαιμός , ὁ) sotto il mento (da ἀνθερεών , ῶνος, ὁ); tutto attraverso (da διὰ πρό usato assoluto con avverbio: si veda 5.538 e 4.138) passò, penetrò (da ἐλαύνω), il bronzo.
389       ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωῒς
PARAGONE à Crollò (da ἐρείπω: cfr. 4.462) come quando crolla una quercia (da δρῦς , ἡ ,  gen. δρυός: acc. δρῦν , nom. pl. δρύες) o un pioppo (da ἀχερωίς , -ίδος , ἡ)
390       ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ᾽ οὔρεσι[4] τέκτονες ἄνδρες
o un alto (da βλωθρός , ά, όν) pino (da πίτυς , υος, ἡ), che sui monti gli uomini artigiani, carpentieri (da τέκτων , ονος, ὁ),
391       ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι:
tagliarono (da ἐκτέμνω) con le asce (da πέλεκυς , εως, Ion. εος , ὁ) appena affilate (da νεηκής, ές), per essere (da νήιος, η, ον, scil. δόρυ νήιον);
392       ὣς ὃ πρόσθ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθεὶς
così quello rimaneva (da κεῖμαι) disteso (da τανύω), davanti ai (suoi) cavalli e al carro,
393       βεβρυχὼς κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης.
rantolante, gorgogliando (da βρυχάομαι), afferrando, stringendo (da δράσσομαι , s’intende afferrando con la mano, con il genitivo della cosa), la polvere (da κόνις , ιος, ἡ) insanguinata.
394       ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας ἃς πάρος εἶχεν,
Allora il suo auriga rimase stordito, sconvolto (da ἐκπλήσσω , in tmesi: assoluto o con φρένας), nei sensi, che prima possedeva,
395       οὐδ᾽ ὅ γ᾽ ἐτόλμησεν δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας
né egli ha il coraggio (da τολμάω, con l’infinito), per fuggire (da ἀλύσκω) da sotto le mani dei nemici,
396       ἂψ ἵππους στρέψαι[5], τὸν δ᾽ Ἀντίλοχος μενεχάρμης
di voltare (da στρέφω) indietro i cavalli, ma il coraggioso, valoroso, fermo nella battaglia (da μενεχάρμης , ου, ὁ, (μένω, χάρμη)), Antiloco
397       δουρὶ μέσον περόνησε τυχών: οὐδ᾽ ἤρκεσε θώρηξ
con la lancia nel mezzo (lo) trapassa (da περονάω) cogliendolo; né (lo) protesse, resistette (da ἀρκέω, qui con l’accusativo) la corazza
398       χάλκεος ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι πῆξεν[6].
di bronzo che portava, che aveva indosso, e (lo) trafisse (da πήγνυμι) in pieno ventre (da γαστήρ , ἡ, gen. έρος, γαστρός).
399       αὐτὰρ ὃ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου[7],
A questo punto quello respirando forte, rantolando (da ἀσθμαίνω), cade giù dal carro ben fatto (da εὐεργής , ές, (ἔργον))
400       ἵππους δ᾽ Ἀντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς
mentre Antiloco, il figlio del magnanimo Nestore, i cavalli
401       ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
porta via (da ἐξελαύνω, col genitivo, per ἐκ) dai Troiani, dalle file troiane, tra gli Achei dai robusti schinieri
I cavalli sono sempre dietro l’eroe, che combatte a piedi

Asio (T)

Paragone

Auriga di Asio (T)
402
402       Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν[8] Ἰδομενῆος
Deifobo si fece molto vicino a Idomeneo,
403       Ἀσίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ.
adirato, amareggiato (da ἀχεύω ed ἀχέω, ἄχνυμαι, con il genitivo della causa), per Asio, e scaglia (da ἀκοντίζω , (ἄκων), con il dativo dell’arma, il verbo è specifico dell’asta) l’asta scintillante.
404       ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος
Egli però vedendolo di fronte, faccia a faccia (da ἄντα , avverbio Ep.: ἄ. ἰδεῖν), scansò (da ἀλέομαι, con l’accusativo della cosa),
405       Ἰδομενεύς: κρύφθη γὰρ ὑπ᾽ ἀσπίδι πάντοσ᾽ ἐΐσῃ,
Idomeneo; si coprì, si nascose (da κρύπτω), infatti sotto lo scudo ben bilanciato,
406       τὴν ἄρ᾽ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ
che egli, di pelli di buoi e di bronzo splendente, abbagliante (da νῶροψ , οπος, ὁ, ἡ, Ep. epiteto di χαλκός),
407       δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ᾽[9] ἀραρυῖαν:
portava lavorato, tornito, decorato a cerchi concentrici (da δινωτός , ή, όν), adattato, fissato, teso (da ἀραρίσκω), con due stecche (da κανών , όνος, ὁ);
408       τῇ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος,
tutto si rannicchia, si schiaccia (da εἴλω), sotto di questo, ed essa gli passa sopra (da ὑπερπέτομαι), la lancia in bronzo,
409       καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄϋσεν
in modo secco (da καρφαλέος , α, ον) a lui suonò (da αὔω) lo scudo mentre striscia di sopra (da ἐπιτρέχω)
410       ἔγχεος: οὐδ᾽ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν,
la lancia; né invano (da ἅλιος , α, ον: all’acc. neutro come avverbio) (la) tirò, scagliò (da ἀφίημι, con il genitivo), dal pesante braccio,
411       ἀλλ᾽ ἔβαλ᾽ Ἱππασίδην Ὑψήνορα[10] ποιμένα λαῶν
ma colpì Ipsenore Ippaside, figlio di Ippaso, pastore di genti,
412       ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε[11].
al fegato (da ἧπαρ , ατος, τό), sotto il diaframma (da πραπίδες , αἱ), immediatamente (da εἶθαρ, avverbio) le ginocchia si sciolgono sotto (da ὑπολύω, in tmesi: vedi 15.581, e Odissea 14.236).
413       Δηΐφοβος δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας:[12]
Deifobo si vantò (da ἐπεύχομαι) con veemenza, in modo esagerato (da ἔκπαγλος , ον), gridando a gran voce (da αὔω):
414       ‘ οὐ μὰν αὖτ᾽ ἄτιτος κεῖτ᾽ Ἄσιος, ἀλλά ἕ φημι
« Non davvero dunque giace senza vendetta (da ἄτιτος , ον, (τίνω)) Asio, ma dico che lui
415       εἰς Ἄϊδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο
anche se scende (alla casa) di Ade potente che tiene chiuse le porte (da πυλάρτης , ου, ὁ, (ἀραρίσκω)),
416       γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὤπασα πομπόν ’.
gioirà (da γηθέω) nel (proprio) cuore, dal momento che gli ho dato (da ὀπάζω) una scorta, una guida (da πομπός , ὁ, (πέμπω)) ».
Ipsenore (A)
417
417       ὣς ἔφατ᾽, Ἀργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο,
Così diceva, negli Argivi sorse il dolore perché (quello) si vantava (da εὔχομαι),
418       Ἀντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν:
al bellicoso Antiloco soprattutto accendeva (da ὀρίνω);
419       ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου,
però, per quando addolorato, non si dimentica di, non trascura (da ἀμελέω , con il genitivo: in Omero sempre con la negazione, non in Odissea), il suo compagno,
420       ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε.
ma di corsa (gli) viene accanto (da περιβαίνω, usato per il guerriero che affianca un compagno caduto per proteggerlo, difenderlo), e lo copre (da ἀμφικαλύπτω , lett. “avvolgo”: lo mette sopra, quasi intorno al corpo, come protezione, riparo; in costruzione ἀ. τί τινι) con lo scudo.
421       τὸν μὲν ἔπειθ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι
Prendendolo poi sulle spalle (da ὑποδύομαι) due compagni fidati (da ἐρίηρος , ον),
422       Μηκιστεὺς Ἐχίοιο πάϊς καὶ δῖος Ἀλάστωρ,
Mecisteo figlio di Echio ed il divino Alastore
423       νῆας ἔπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα.[13]
alle navi concave trasportavano (da φέρω), mentre gemeva (da στενάχω) forte.

424
424       Ἰδομενεὺς δ᾽ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ᾽ αἰεὶ
Idomeneo non deponeva, non desisteva da (da λήγω), la (sua) grande rabbia, furore (da μένος , εος, τό: potrebbe essere interpretato – Leaf – come un accusativo di relazione), ma sempre era bramoso (da ἵημι, metaforicamente “sono desideroso, bramoso”, con l’infinito)
425       ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι[14]
o di immergere in, coprire con (da καλύπτω), la notte buia qualcuno dei Troiani,
426       ἢ αὐτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν Ἀχαιοῖς.
oppure di cadere (da δουπέω) egli stesso allontanando (da ἀμύνω, con l’acc. della persona o della cosa da allontanare e il dat. della per la quale o dalla quale il pericolo viene allontanato) dagli Achei la rovina, la morte.
427       ἔνθ᾽ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱὸν
E qui il figlio amato di Esiete, alunno di Zeus,
428       ἥρω᾽ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ᾽ ἦν Ἀγχίσαο[15],
l’eroe Alcatoo – (egli) era genero di Anchise,
429       πρεσβυτάτην δ᾽ ὤπυιε θυγατρῶν Ἱπποδάμειαν
e aveva preso in moglie la maggiore delle (sue) figlie, Ippodamia,
430       τὴν περὶ κῆρι[16] φίλησε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ
che il padre e l’augusta madre amarono con tutto il (loro) cuore
431       ἐν μεγάρῳ: πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο
nella (loro) casa; tutte le coetanee (da ὁμηλικία , Ion. -ιη, ἡ: il gruppo delle ragazze della medesima età, i coetanei nel loro complesso) infatti superava (da καίνυμαι, ma il ppf. è comunemente usato con funzione di perfetto)
432       κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί: τοὔνεκα καί μιν
per la bellezza (da κάλλος , εος, τό), per le opere, per la bravura (da ἔργον , τό), e per l’intelligenza, la sensibilità (da φρήν , ἡ, gen. φρενός, pl. φρένες, gen. φρενῶν, dat. φρεσί): e per questo lei
433       γῆμεν ἀνὴρ ὤριστος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ:
aveva preso in moglie (da γαμέω) l’uomo che (era) il migliore nella vasta Troia -
434       τὸν τόθ᾽ ὑπ᾽ Ἰδομενῆϊ Ποσειδάων ἐδάμασσε
Poseidone allora lo domò, lo fece cadere (da δαμάζω) sotto (i colpi di) Idomeneo
435       θέλξας ὄσσε φαεινά[17], πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα:[18]
incantando, abbagliando (da θέλγω), gli occhi splendenti, (gli) arrestò, inceppò (da πεδάω), le splendide membra;
436       οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ᾽ οὔτ᾽ ἀλέασθαι,
non poteva (da δύναμαι) infatti né fuggire indietro né scansarsi, schivare (i colpi, la fine) (da ἀλέομαι),
437       ἀλλ᾽ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον
PARAGONE à ma come una colonna (da στήλη , ἡ) o un albero dall’alto fogliame (da ὑψιπέτηλος , ον, Ion. ed Ep. per ὑψιπέταλος)
438       ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ
(lui) che stava (da ἵστημι) immobile (da ἄτρεμας , avverbio) colpì (da οὐτάζω, οὐτάω, “colpisco; ferisco”, con l’accusativo della persona o della parte ferita) con la lancia nel mezzo (da μέσος , η, ον) del petto (da στῆθος , εος, τό),
439       ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ[19] χιτῶνα
l’eroe Idomeneo, e strappò, perforò (da ῥήγνυμι), intorno a lui il suo chitone (da χιτών , ῶνος, ὁ)
440       χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον:
bronzeo, che prima, fino ad ora teneva lontano, respingeva (da ἀρκέω, in genere con il dativo della persona e l’accusativo della cosa: qui la minaccia è tenuta lontana dal suo corpo, οἱ […] ἀπὸ χροὸς), la rovina, la morte (da ὄλεθρος , ὁ), dal suo corpo;
441       δὴ τότε γ᾽ αὖον ἄϋσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί.
allora però risuonò (da αὔω) in modo stridente (da αὖος , η, ον) squarciato (da ἐρέικω) intorno all’asta.
442       δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει,
Cadendo (da πίπτω) fece un gran fragore (da δουπέω), la lancia si era confitta (da πήγνυμι) nel (suo) cuore),
443       ἥ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν
che a lui sussultando, palpitando (da ἀσπαίρω) faceva anche vibrare (da πελεμίζω) il manico (da οὐρίαχος , ὁ, parte terminale, impugnatura della lancia, opposta ad αἰχμή)
444       ἔγχεος: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος[20] ὄβριμος Ἄρης:
della lancia; e qui, dopo, il forte, potente Ares portò via, fece uscire (da ἀφίημι) la forza.
445       Ἰδομενεὺς δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΰσας:
Idomeneo si vantò (da ἐπεύχομαι) con veemenza, in modo esagerato (da ἔκπαγλος , ον), gridando a gran voce (da αὔω):
446       ‘ Δηΐφοβ᾽ ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι
« O Deifobo, davvero dunque in qualche modo riteniamo (da ἐίσκω) che sia giusto, equo, sufficiente (da ἄξιος , ία, ιον)
447       τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι[21]; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω.
Ucciderne (da θείνω) tre contro (da ἀντί, con il genitivo: in Omero spesso denota una equivalenza, come qui) uno ? Dal momento che tu davvero in questo modo ti vanti (da εὔχομαι).
448       δαιμόνι᾽[22] ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ᾽ ἐμεῖο,
Sciagurato (da
, però anche tu mettiti (da ἵστημι) di fronte (da ἐναντίος , α, ον, = ἀντίος : da Omero in poi il neutro ἐναντίον come avverbio e preposizione con il genitivo) a me,
449       ὄφρα ἴδῃ οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω,
affinchè veda quale rampollo (da γόνος , ὁ, ed ἡ) di Zeus giungo (da ἱκάνω) fin qui,
450       ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον:
(Zeus) che generò (da τίκτω) per primo Minosse guardiano (da ἐπίουρος , ὁ = οὖρος; con il genitovo, o come qui con il dativo, nel senso che veglia su Creta, che custodisce Creta) di Creta;
451       Μίνως δ᾽ αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα,
Minosse a sua volta generò come figlio il perfetto Deucalione,
452       Δευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα
Deucalione poi generò me, signore su molti uomini
453       Κρήτῃ ἐν εὐρείῃ: νῦν δ᾽ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν
a Creta spaziosa; quindi ora fino a qui le navi (mi) hanno portato (da φέρω , da una radice ἐνεικ-),
454       σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν ’.
sciagura per te, per (tuo) padre e per gli altri Troiani ».
Alcatoo (T)

Paragone
455
455       ὣς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν[23]
Così diceva, e il figlio di Tideo è incerto, ansioso (da μερμηρίζω) fra due possibilità (da διάνδιχα, avverbio),
456       τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων
se mai dovesse prendersi come compagno (da ἑτα(ι)ρίζω) qualcuno dei Troiani magnanimi
457       ἂψ ἀναχωρήσας, ἦ πειρήσαιτο καὶ οἶος.[24]
ritornando (da ἀναχωρέω) indietro, oppure provare (da πειράω) anche da solo.
458       ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο[25] κέρδιον εἶναι
E così a lui che rifletteva sembrò (da δοάσσατο, forma omerica dell’aoristo, per lo più usata all’impersonale) essere più conveniente (da κερδίων , ον, gen. ονος, comparativo – senza grado positivo in uso – formato da κέρδος)
459       βῆναι ἐπ᾽ Αἰνείαν: τὸν δ᾽ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου
andare da Enea; lo trovò che come ultimo della moltitudine
460       ἑσταότ᾽: αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ[26]
stava: sempre infatti era adirato, era in collera (da ἐπιμηνίω, con il dativo), con il divino Priamo
461       οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ ἐσθλὸν ἐόντα μετ᾽ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν.
dal momento che non (lo) onorava, stimava (da τίω), in alcun modo pur essendo forte, valoroso (da ἐσθλός , ή, όν), tra gli uomini.
462       ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:
Standogli vicino, gli diceva parole alate:
463       ‘ Αἰνεία Τρώων βουληφόρε νῦν σε μάλα χρὴ
« O Enea, consigliere dei Troiani, ora c’è veramente necessità che tu
464       γαμβρῷ[27] ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει.
venga in aiuto (da ἀμύνω, con il dativo) di (tuo) cognato (da γαμβρός , ὁ), se in qualche modo il dolore, il lutto (da κῆδος , εος, τό: qui nel senso di “lutto”, come in 15.245, 16.516; non nel senso attico di “parentela acquisita con matrimonio”), ti raggiunge.
465       ἀλλ᾽ ἕπευ Ἀλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε
Ma segui(mi) (da ἕπομαι), andiamo in soccorso (da ἐπαμύνω, con il dativo della persona) di Alcatoo, che te prima, una volta, in passato,
466       γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα[28]:
essendo cognato, allevò nel (suo) palazzo, essendo piccolo (da τυτθός , όν).
467       τὸν δέ τοι Ἰδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν ’.
Idomeneo, celebre per la lancia, te l’ha ucciso (da ἐξεναρίζω) ».
Rivalità tra Enea e Priamo


La costruzione del duello di Enea con Idomeneo è strutturata in modo netto, preciso:
·         (A)          Idomeneo rimane saldo; similitudine con un cinghiale braccato (470 sgg.);
·         (B)          Egli chiama in aiuto i compagni; lista dei loro nomi (477 sgg.);
·         (C)           Suo discorso di richiesta di aiuto (481 sgg.);
·         (B')         Enea chiama in aiuto i compagni; lista dei loro nomi (489 sgg.);
·         (A')         Egli li guida, come un ariete guida un gregge (492 sgg.).
Le similitudini all’inizio e alla fine stabiliscono una antitesi, con la violenza della caccia al cinghiale contrapposta alla chiusura di carattere pastorale (Fenick, Homer and the Nibelungenlied, 37).

468
468       ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,[29]
Così diceva, e a lui scuote (da ὀρίνω) il cuore nel petto,
469       βῆ δὲ μετ᾽ Ἰδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς.
e andò contro Idomeneo molto ansioso, desideroso (da μέλω, con il genitivo della cosa) di battaglia.
470       ἀλλ᾽ οὐκ Ἰδομενῆα φόβος[30] λάβε τηλύγετον ὥς,
PARAGONE à Ma l’impulso alla fuga (da φόβος , ὁ) non prese (da λαμβάνω) Idomeneo come un ragazzo (da τηλύγετος , η, ον, antico epiteto epico di incerti origine e senso),
471       ἀλλ᾽ ἔμεν᾽ ὡς ὅτε τις σῦς[31] οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθώς,
ma rimaneva saldo (da μένω) come quando sui monti un cinghiale che si fida (da πείθω) della (sua) forza (da ἀλκί , poet. dat. di ἀλκή , ἡ),
472       ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν
che aspettava la folta masnada, banda (da κολοσυρτός , ὁ), degli uomini che sopraggiunge, all’assalto (da ἐπέρχομαι)
473       χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον[32] ὕπερθεν:
in una regione (da χῶρος , ὁ) deserta, solitaria (da οἰοπόλος , ον, (οἶος, πέλομαι)), (il cinghiale) rizza il pelo (da φρίσσω) sopra, sulla schiena;
474       ὀφθαλμὼ δ᾽ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον: αὐτὰρ ὀδόντας
gli occhi gli lampeggiano (da λάμπω) di fuoco; e ancora i denti (da ὀδούς , όντος, ὁ)
475       θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας:
affila, arrota (da θήγω), bramoso di difendersi da, di respingere (da ἀλέξω), i cani e gli uomini;
476       ὣς μένεν Ἰδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ᾽ ὑπεχώρει[33],
in questo modo Idomeneo famoso con la lancia attendeva a piè fermo, né arretrava, cedeva terreno (da ὑποχωρέω),
477       Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον[34]: αὖε δ᾽ ἑταίρους
Enea bellicoso, soccorritore (da βοηθόος , ον, (βοή, θέω): lett. “che accorre al grido di guerra”), che attaccava (da ἔπειμι); chiamava (da αὔω) invece i compagni
478       Ἀσκάλαφόν τ᾽ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε
guardando ad (da εἰσοράω) Ascalafo, ad Afareo e a Deipiro,
479       Μηριόνην τε καὶ Ἀντίλοχον μήστωρας ἀϋτῆς:
e a Merione ed Antiloco maestri (da μήστωρ , ωρος , ὁ, (μήδομαι)) di guerra (da ἀϋτή , ῆς , ἡ: “grido di guerra; tumulto”, ma anche “guerra; battaglia; combattimento”);
480       τοὺς ὅ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:[35]
ed egli esortandoli (da ἐποτρύνω) diceva parole che volano
481       ‘ δεῦτε[36] φίλοι, καί μ᾽[37] οἴῳ ἀμύνετε: δείδια δ᾽ αἰνῶς
« Venite cari, e me (che sono) solo soccorrete, aiutate (da ἀμύνω, con il dativo): temo (da δείδω) terribilmente
482       Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν,
Enea veloce di piedi che attacca, (egli) che mi attacca, che piomba su di me (da ἔπειμι, con il dativo),
483       ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν:
(egli) che è molto forte in battaglia ad ammazzare (da ἐναίρω) gli uomini;
484       καὶ δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνθος, ὅ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.
e possiede il fiore della giovinezza, che è anche la forza più grande.
485       εἰ γὰρ ὁμηλικίη[38] γε γενοίμεθα τῷδ᾽ ἐπὶ θυμῷ
Se infatti noi fossimo (da γίγνομαι) anche della stessa età (da ὁμηλικία , Ion. -ιη, ἡ), oltre a questo stesso coraggio,
486       αἶψά κεν ἠὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἠὲ φεροίμην[39] ’.[40]
subito, al più presto φέρω, qui nel senso di “riportare; ottenere; ricevere; guadagnare”) (egli) riporterebbe una grande vittoria (da κράτος , Ion. e Ep. κάρτος , εος, τό, entrambe in Omero; qui nel senso – frequente nel poeta – di “vittoria; sopravvento”), o (io) la riporterei ».
Paragone

487
487       ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες[41] ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες
Così diceva, e quelli, tutti, avendo un solo cuore nel petto
488       πλησίοι ἔστησαν, σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες[42].
stavano vicini, dopo avere inclinato (da κλίνω, con il dativo) sulle spalle gli scudi.
489       Αἰνείας δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι
PARAGONE à Enea dall’altra parte incita, esorta (da κέλομαι, con il dativo) i suoi compagni
490       Δηΐφοβόν τε Πάριν τ᾽ ἐσορῶν καὶ Ἀγήνορα δῖον[43],
guardando a Deifobo, a Paride e al divino Agenore,
491       οἵ οἱ ἅμ᾽ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν: αὐτὰρ ἔπειτα
che, insieme a lui, erano i comandanti dei Troiani; quindi di seguito
492       λαοὶ ἕπονθ᾽, ὡς εἴ τε[44] μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα
seguono gli uomini, come le pecore (da μῆλον , τό) seguono dietro l’ariete guida (da κτίλος, ὁ)
493       πιόμεν᾽ ἐκ βοτάνης[45]: γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμήν[46]:
dal pascolo (da βοτάνη , ἡ (βόσκω)) per bere (da πίνω); ecco che il pastore  gioisce, è felice (da γάνυμαι), nel (suo) cuore;
494       ὣς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει
così ad Enea si era rallegrato (da γηθέω) il cuore in petto
495       ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ[47] αὐτῷ.
quando vide la massa, lo stuolo (da ἔθνος , εος, τό), degli uomini che veniva dietro (da ἐφέπω, con il dativo) a lui medesimo.
Paragone
496
496       οἳ δ᾽ ἀμφ᾽ Ἀλκαθόῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν
Questi dunque sul corpo di (da ἀμφί, ma ha anche senso causale, “per Alcatoo; per il corpo di Alcatoo”) Alcatoo si avventarono (da ὁρμάω) nel combattimento corpo a corpo (da αὐτοσχεδόν , avverbio, in Omero sempre riferito al combattimento ravvicinato),
497       μακροῖσι ξυστοῖσι[48]: περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς
con le grandi, lunghe aste (da ξυστόν , τό); intorno al corpo il bronzo
498       σμερδαλέον κονάβιζε[49] τιτυσκομένων καθ᾽ ὅμιλον
risuonava, rimbombava (da κοναβίζω = κοναβέω) terribilmente, paurosamente, mentre (quelli) prendevano la mira (da τιτύσκομαι, τινος ad una persona, τινι con una cosa) attraverso la massa
499       ἀλλήλων[50]: δύο δ᾽ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων
gli uni contro gli altri; ma due uomini, combattivi (da ρειος , ον , Ion. ρήιος , η , ον) al di sopra degli altri,
500       Αἰνείας τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀτάλαντοι Ἄρηϊ
Enea ed Idomeneo, simili ad Ares,
501       ἵεντ᾽ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ.
bramano (da ἵημι, M. tradotto metaforicamente come “bramare; essere desideroso”) tagliare, perforare, ferire (da τέμνω) la pelle, la carne l’uno dell’altro con il bronzo crudele, spietato.
[1] πούς significa la gamba insieme al piede, piuttosto che il solo piede, così come χείρ è il braccio insieme alla mano: in greco antico come in greco moderno.
[2] Asio p la più importante vittima di Idomeneo, dal momento che è uno dei comandanti dell’attacco troiano (12.95 sgg.). Nel libro 12 aveva disobbedito al consigli di Polidamente, secondo il quale i Troiani avrebbero dovuto lasciare i loro carri dietro la trincea (12.110 sgg.). Il poeta lo disse pazzo per aver fatto questo, pronosticando in questo modo la sua morte dovuta alla lancia di Idomeneo. In quell’occasione la sua iniziale velocità gli aveva permesso di conseguire un iniziale successo: entra in una porta che è ancora aperta, ma incontra una resistenza compatta all’interno dal momento che i Greci ancora controllano i bastioni. L’abbiamo visto per l’ultima volta in preda alla frustrazione mentre accusava Zeus di essere un bugiardo (12.164 sgg.). Come nel caso di Otrioneo, le pretese causa sono la giusta punizione: gli stessi cavalli ed il carro dei quali era così orgoglioso (12.96 sg., 114), e che egli aveva imprudentemente tenuto con lui, fatalmente impediscono i suoi movimenti, e – quel ch’è peggio – il suo cocchiere è così sorpreso dalla sua improvvisa cadura che viene anche lui ucciso, ed i Greci catturano i suoi preziosi destrieri.
La scena appartiene ad uno schema tipico che si estende a 423, ma che è meno tipico di quello che per esempio Fenik ritiene.
(i)                   È comune attaccare un guerriero mentre sta trascinando via un corpo, ma solo qui e in 15.524 sgg. è l’attaccante a venire ucciso;
(ii)                  Viene mostrata in questa scena una eccezionale ansietà da parte di Asio nell’ordinare al suo scudiero di tenere i suoi cavalli così prossimi dietro di lui che essi soffiano sulle sue spalle (385); Automedonte, che ha schiaccianti probabilità di essere ucciso, ordina al suo cocchiere di fare lo stesso (ἐμπνείοντε μεταφρένῳ), in modo che possano scappare se necessario (17.501 sg., cfr. 23.380 sg.). I cocchieri devono rimanere abbastanza vicini, ma non troppo.
(iii)                Asio muore della stessa morte, e accompagnato dalla stessa similitudine, di un altro importante alleato, Sarpedone.
(iv)                 Fenik mette a confronto come, dopo che Menelao ha ucciso un guerriero, Antiloco uccide il suo cocchiere quando questi cerca di voltare il carro, e cattura i suoi cavalli (5.578 sgg.); Patroclo uccide un cocchiere che, in preda al panico, cade dal proprio carro (16.401 sgg.).
Si noti come lo stile incalzante, conciso, con frasi con enjambement e rapidi cambiamenti di soggetto, sottolinei la rapidità della sua morte: potremmo dire che siamo sorpresi noi quanto lo è stato lui. È inoltre particolarmente adatto che uno sbruffone sia colpito alla gola: si veda 5.292 sg. (Pandaro), 17.47 (Euforbo), e Od. 22.15 (Antinoo). È però difficile vedere il significato di una analoga uccisione in 542.
[3] Nessun’altra vittima viene lasciata senza un nome (si veda 11.328). ἡνίοχος θεράπων compare al nominativo solo qui, mentre 3x alla fine del verso all’accusativo (incluso 12.111, della stessa persona. Forse Ἡνίοχος oppure Θεράπων era inteso come il nome della persona, in entrambe i casi, un’improvvisazione basata su una comune formula: cfr. Ἀρηΐθοον θεράποντα, ovvero ἀ. Θ., in 20.487 (ma in 394 ἡνίοχος non è un nome). Così anche Tettone in 5.59 potrebbe essere il nome di un carpentiere (cfr. Od. 8.114); un altro ἡνίοχος θεράπων è chiamato Ἠνιοπῆα, “reggitore di redini”, in 8.120, dove Omero sembra aver avuto qualche problema nell’inventare nomi.
[4] Si veda la nota a 4.455.
[5] Si veda 8.168 (ἵππους τε στρέψαι).
[6] Si veda il verso 372: muore allo stesso modo di Otrioneo.
[7] Il verso 399 è quasi coincidente con il verso 5.585 (αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου), dalla scena della morte di Midone, in cui troviamo ancora Antiloco: lo iato dopo | αὐτὰρ ὃ compare 15x in Omero, ma qui ci viene espressamento detto che Aristarco scrisse ὁ, e non ὅ γ᾽. Il verso 401 è uguale al 5.324.
[8] Si veda 5.607 (Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν): questo libro condivide varie formule con il libro dell’aristia di Diomede.
[9] La stgruttura di base di questo tipo di scudo – pelli di bue adornate o rivestite di bronzo, viene spesso presupposta (per esempio in 804, 12.295 sgg., 20.275 sg.). Per quanto riguarda δινωτὴν, un letto è δινωτός in 3.391 (δινωτοῖσι λέχεσσι), ma si veda anche il seggio “intagliato” in Od. 19.56 (δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ). Non è chiaro il significato del termine δινωτός per il poeta, ma qui forse si intende che era “adornato” o “rivestito” di cuoio e bronzo; oppure il termine è stato reinterpretato come “decorato con cerchi concentrici”, come molti scudi rotondi dell’VIII secolo a.C., o “lavorato al tornio” (cfr. il termine δῖνος).
Invece le due “barre”, “stecche”, differiscono dalle due ῥάβδοι in oro (“graffe”) intorno al bordo dello scudo circolare di Sarpedone, che è costruito allo stesso modo (12.294-297). Lo scudo di Nestore ha dei κανόνες in oro in 8.193, ma questo è tutto quello che ci viene detto di essi. Lo scholio A ad 8.193 suggerisce barre incrociate ad X, e dall’arte figurativa conosciamo scudi con due sostegni interni a forma di croce, uno verticale ed uno orizzontale. Lo scudo a impugnatura unica, comune dal periodo 1200-700 a.C., deve avere avuto questi due sostegni. Lo scudo di Idomeneo è rotondo e rinforzato con bronzo, quindi dev’essere stato di questo tipo. Altre forme più tarde sono da escludersi.
Per queste ipotesi relative allo scudo di Idomeneo, si veda Janko, ad loc. Oppure Leaf.
[10] Ipsenore ed Ippaso sono sicuramente pure invenzioni, in un contesto di fieri guerrieri ed aurighi. Un Ipsenore troiano muore in 5.76. Ippaso, il cui nome compare in iscrizioni, è padre di altre vittime, che potremmo definire carne da cannone: due Troiani ed un Peonio chiamato Apisaone (11.426 sg., 17.348). Dal momento che 411 sg. = 17.348 sg. (ma con καὶ βάλεν [...] Ἀπισάονα), e, a partire da ποιμένα, ricorre a 11.578 sg., di un altro Apisaone, l’improvvisazione è palpabile.
[11] Si veda 11.579, la morte di Apisaone, uccido da Euripilo.
[12] Il verso 413 = 445, 14.453, 14.478 (con nomi differenti); questi ultimi casi, dove versi equivanti a 417 sg. seguono la vanteria, appartengono ancora allo schema ‘A uccide B, C mira ad A ma uccide invece D’.
[13] 420-423 = 8.331-834. Sembra improbabile (Leaf, ad loc.) che i versi siano autentici in entrambe le scene; e sebbene il generale carattere del libro VIII ci porti piuttosto a pensare che esse siano colà prese in prestito dal presente libro, in questo caso la congettura sembra errata. Qui le parole βαρέα στενάχοντα sarebbero infatti fuori posto, dal momento che Ipsenore è chiaramente immaginato essere deceduto sul posto. Questo è evidentemente ciò che Deifobo pensa (416), è non sarebbe secondo lo stile epico lasciare intendere che si sia sbagliato senza dirlo esplicitamente. È evidentemente per evitare questa difficoltà che Ar. Legge qui
Στενάχοντε. Ma la frase βαρέα στενάχων nell’Iliade solo a proposito di guerrieri feriti (538, 14.432). D’altra parte viene utilizzata 4x nell’Odissea a proposito di sofferenza mentale (Od. 5.420 etc.), e lo stesso si deve dire nell’Iliade a proposito dell’espressione simile βαρὺ στενάχων (1.364 etc.). Dunque questa considerazione da sola non è decisiva, dal momento che non siamo in grado di dire se la lettura di Ar. sia una pura congettura o meno. Ma dobbiamo anche considerare che non è insolito per gli eroi omerici distaccare un paio di loro per portare alle navi il corpo di un compagno ucciso; quando un comandante importante viene ferito, questo è abbastanza naturale, ma quanto ad un cadavere essi lo si limitano a portarlo al sicuro dietro le loro linee per evitare che il nemico se ne impadronisca. Anche i successivi tre versi contengono contengono delle frasi inusuali, in modo che il bilancio delle probabilità è decisamente a favore del ritenere l’intero passaggio, forse da 417 fino a 426, una interpolazione molto tarda, più tarda dell’VIII libro (Leaf).
Fenik ritiene che il poeta si sia lasciato fuorviare dalla scena tipica che aveva in mente (forse anticipando 538), che però non corrisponde a questo contesto; questa non sarebbe l’unica resurrezione dell’Iliade: si vera in 643-659 quella di Pilemene, che segue il corpo del figlio Arpalione, appena ucciso. Queste incongruenze sono decisamente a supporto dell’opinione di Lord secondo la quale l’Iliade era un testo orale dettato; se Omero avesse utilizzato la scrittura per migliorare il suo poema avrebbe sicuramente eliminato questo errore.
[14] ἐρεβεννῆι νυκτὶ καλύψαι, espressione unica evidentemente formata per analogia con 5.659 (τὸν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν).
[15] È naturalmente impossibile dire se Esiete sia lo stesso la cui tomba viene nominata come un punto di riferimento in 2.793. Dal punto di vista grammaticca, le costruzione di υἱόν viene dimenticata da questo punto in aventi, e viene solo ripresa con τόν (434).
[16] Il dativo κῆρι come avverbio, “di cuore”, “con tutto il cuore”, come in ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ (9.117); la forma περὶ κ. φιλεῖν è rafforzativa, da intendesi περί con avverbio.
[17] Qui ὄσσε φαεινά è modificato per declinazione e trasposizione rispetto a ὄσσε φαεινώ (6x in Omero, per esempio 13.7 e 13.3). Si confronti ἄλκιμα δοῦρε in 11.43.
[18] La morte di Alcatoo, genero di Anchise, corrisponde a quella di Otrioneo, mancato genero di Priamo, nel dare a Idomeneo l’ultima parola nella serie di vanterie. Dal momento che Alcatoo ha aiutato a guidare una colonna troiana in 12.93, è quasi importante come Asio; entrambi vengono paragonati ad un albero (cfr. 388). Il suo necrologio (428 sgg.) ed il vivido resoconto della sua morte (434 sgg.) seguono la struttura tripartita evidenziata da C. R. Beye: (i) breve presentazione del fatto, con indicazione del nome dell’uccisore e dell’ucciso, (ii) biografia della vittima, e (iii) resoconto del colpo o della ferita. Ci possono essere varianti: per esempio in 170-181 – e come spesso accade - il terzo blocco è preceduto da una similitudine. Qui però i versi 424-426 sostituiscono l’iniziale enunciazione della morte. La sua ‘biografia’ concerne il suo matrimonio, come spesso accade. Dopo la caduta di tensione, l’anticlimax della debâcle di Otrioneo, la caduta di Alcatoo ripristina questo tema al suo consueto livello di tragicità; la sua terribile fine aumenta l’impatto emozionale.
[19] Qui οι deve andare con χιτῶνα, ἀμφί essendo aggiunto avverbialmente, “la sua tunica intorno a lui”. Questa interpretazione è più omerica rispetto all’alternativa di interpretare ἀμφί come reggente οἱ, sebbene la differenza sia minima; ἀμφί molto raramente segue il suo caso.
[20] Ares sembra essere considerato come uno ‘spirito della guerra’, che presiede su ogni dettaglio e decide la sorte di ogni arma: è un’idea che si trova anche nell’uso comune del termine Ἄρης ad indicare il corso della battaglia. Ares in questo momento si trova però in persona sull’Olimpo, ed è all’oscuro di quanto sta accadendo (521). Il μένος che Ares porta via non è quello di Alcatoo, ma quello della stessa lancia: si veda l’azione di Poseidone in 562 sg. Le lancie sono immaginate dotate di una propria volontà e di essere riluttanti a fermarsi; esse ‘bramano assaggiare la carne (11.574). Esistono paralleli con testi del Vicino Oriente (Griffin, Bowra). Certo questo genere di personificazioni è da ricondurre all’animismo, all’attribuzione di qualità divine o soprannaturali ad oggetti, luoghi o esseri materiali. Hoekstracorrettamente ritiene che le formule che implicano queste credenze siano molto antiche. Si veda 27-31, 502-505, 11.574, 14.402-408, 14.454-457, 15.313-317, 15.539-545.
[21] Il verbo ἐίσκω sembra implicare che Idomeneo, sprezzantemente, rifiuti l’idea che la ricompensa sia sufficiente, e sfida Deifobo a farsi avanti e ad essere il quarto. È possibile anche interpretare la frase in modo affermativo, nel senso che essi pensano davvero che la ricompensa sia giusta: ma il termine τι è in favore dell’interrogazione. La variante τί σ᾽ - τι σ(οι) ἐΐσκομεν - viene giustamente (Janko, ad loc.) rifiutata da Aristarco: questa variante rimuove lo iato davanti a *ϝεϝίκ-σκω (Chantraine, Dict. s.v. ἔοικα); σ᾽ può solo stare per σοι, e l’elisione sarebbe davvero forte, sebbene possibile. Il significato di ἐίσκω, “supporre”, si è evoluto da “paragonare, confrontare, ritenere P uguale a Q”: si veda Od. 11.363 sg.
I tre sono Otrioneo, Asio e Alcatoo, in cambio di Ipsenore: l’auriga di Asio, ucciso da Antiloco, è convenientemente ignorato. Deifobo si faccia ora avanti per essere il quarto !
[22] Δαιμόνιος, “posseduto da un demone”, è espressione così indebolita che verso chiunque agisca in modo strano ci si rivolge in questo modo, e.g. persino Era in 4.31. Spesso contiene tracce di ironia, come qui o in 810.
[23] Si veda 8.167 sg. con la relativa nota.
[24] Dopo aver offerto ad Idomeneo il suo momento di gloria, Omero fa in modo che egli si ritiri con onore. Egli affronta ora un nemico di pari abilità e valore, che possiede in più il vantaggio della giovane età; con l’eccezione del solo Ettore, Enea è il più duro avversario che potrebbe incontrare. Ma anche così, Deifobo perde le spoglie che cerca di difendere. Il suo tiro con la lancia ad un Idomeneo che si sta ritirando (516 sg.) chiude la seconda parte dell’aristia di quest’ultimo, che i Troiani avevano iniziato andando dietro le loro linee per cercare Enea; e anche così, ferendo Deifobo, Merione conclude il loro non risolutivo e non chiaro duello (156 sgg.), dopo il quale, andando dietro le linee, egli mette in moto il rientro del suo comandante nella battaglia. Questo ferimento completa anche uno schema ad anello tra le vittime dei Cretesi: Otrioneo (famiglia di Priamo), Asio, Alcatoo (famiglia di Enea), Enomao (al seguito di Asio), Deifobo (famiglia di Priamo). Il duello di Idomeneo con Enea apre anche l’indeciso combattimento annunciato in 358-360 e combattuto dai guerrieri elencati in 478 sg. e 490; questa aristeia è così ben integrata nel suo contesto che non possiamo dire se termini in 515, 525 o 539.
[25] L’antico verbo δοάσσατο ricosse al di fuori di questo verso solo in 23.339; si veda δέατο (Od. 6.242 e dialetto arcadico), δῆλος (Chantraine, Dict. s.v. δέατο). Fäsi ha notato che la scelta della prima opzione tra due va contro il solito schema secondo il quale viene sempre scelta la seconda (14.20-4, etc.). Quando le opzioni non vengono presentate, ma qualcuno decide come procedere, troviamo invecec ἥδε δέ οἱ (μοι) κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή (8x nell’epica, per esempio Il. 2.5 e 10.17; Od. 15.204 rende meno chiara la distinzione).
[26] Si veda Leaf ad loc. Questa curiosa affermazione è apparentemente connessa con una leggenda della quale troviamo tracce in 20.178-186 e 306, che fa riferimento ad una qualche tradizione di rivalità relativamente al regno di Troia tra le due linee della famiglia reale; una tradizione che potrebbe molto probabilmente essere basata su fatti storici, con una famiglia che vantava di discendere da Anchise che aveva in qualche momento deposto un’altra famiglia che vantava di discendere da Priamo, o più probabilmente che, una volta in possesso del comando, aveva così giustificato l’inferiorità di un ramo supposto discendente da Priamo. Che ci fosse una leggenda relativa alla permanenza della casata di Enea nella Troade sappiamo dai frammenti di Demetrio di Scepsi ed Ellanico. Si noti anche l’Inno ad Afrodite (5), dove in 196 sg. Afrodite profetizza ad Anchise σοὶ δ᾽ ἔσται φίλος υἱός, ὃς ἐν Τρώεσσιν ἀνάξει / καὶ παῖδες παίδεσσι διαμπερὲς ἐκγεγάοντες.
Janko, ad loc., nota che Enea, comandante di una colonna troiana, in 12.98 sg., non è più comparso da quel momento; ora che diviene necessario, viene spiegata la sua assenza: era imbronciato perché Priamo non gli mostrava il dovuto rispetto. Dal momento che noi non siamo a conoscenza di come Priamo sia in difetto, deve qui trattarsi di una improvvisazione per spiegare perché Enea si trova nelle retrovie, come il compagno ferito di Idomeneo in 211 sg. Comunque Omero mescola questo fatto con una tradizione relativa appunto a due rami rivali della casa reale troiana (si veda 20.178 sgg., 302 sgg.), ma ritrae la famiglia di Enea sotto una luce migliore di quella di Priamo. Il contrasto tra Otrioneo e Alcatoo si riflette appunto su quello tra le due famiglie che li ammettono come membri in virtù di un matrimonio; Enea e non Deifobo salva i Troiani dalla disgrazia.
[27] γαμβρός qui e in 5.474 significa “cognato” (v. 429); altrove si trova sempre nel comune significato di “genero”.
[28] Si veda 11.223: Cisse alleva il piccolo Ifidamente in casa sua.
[29] Si noti 468 = 4.208, 11.804, seguito da |βῆ […] | ἀλλ᾽. Quindi 469 = 297.
[30] In Omero φόβος non è la paura, ma la fuga, lo scompiglio: più avanti, in 481, Idomeneo ammette di avere paura.
[31] Si noti, dal punto di vista metrico, come il monosillabo σῦς, cadendo alla fine del terzo piede, crei una pausa straordinaria.
[32] Il termine νῶτον è accusativo, accusativo interno, mentre il soggetto di φρίσσει è σῦς, come appare anche in Od. 19.446, φρίξας εὖ λοφιήν. Φρίσσει è intransitivo.
[33] Qui οὐδ᾽ ὑπεχώρει deve intendersi parentetico, mentre Αἰνείαν è accusativo retto da μένεν.
[34] Il termine βοηθόον ricorre in Omero solo in 17.481 (entrambe le volte con la variante βοῆι θοόν, e nel patronimico Βοηθοΐδης in Od. 4.31, Od. 15.95, 140, che mostra che la parole era sentita come un reale composto in un periodo precedente. Derivato da ἐπὶ βον θεῖν (Chantraine, Dict. s.v. βοή), la sua rarità suggerisce una creazione recente.
[35] Si noti 479-480 = 93-94.
[36] Si veda 11.314, e la nota a 7.350.
[37] Qui μ᾽ = μοι, si veda 1.170, 6.165.
[38] Il nominativo ὁμηλικίη corrisponde ad ὁμήλικες: questo uso concreto del termine è comune, e.g. Od. 3.364 (νεώτεροι ἄνδρες, πάντες ὁμηλικίη μεγαθύμου Τηλεμάχοιο), e di una singola persona, Od. 3.49 (ἀλλὰ νεώτερός ἐστιν, ὁμηλικίη δ᾽ ἐμοὶ αὐτῶι). Così anche Od. 6.23, ed Od. 22.209. Corrisponde pressappoco all’espressione inglese “A is ‘the same age’ as B”.
[39] Si veda 18.308 (ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἦ κε φεροίμην).
[40] Quanto a paralleli di questa richiesta di aiuto, si veda per esempio 11.461 sgg., quando Odisseo αὖε δ᾽ ἑταίρους e viene paragonato ad una belva rimasta isolata, circondata, o a 17.110-122 quando Menelao, che riceve una simile comparazione, cerca aiuto per salvare un corpo. Idomeneo è certo realistico relativamente alla superiorità del suo nemico e sulla ragione di ciò; la fine del suo discorso ritorna al tema del suo inizio, all’idea di combattere da solo.
[41] La formula ὣς ἔφαθ᾽, οἳ δ᾽ ἄρα πάντες è molto frequente in Omero, e consente di introdurre un nuovo sviluppo dell’azione. La seconda parte del verso fonde insieme ἕνα θυμὸν ἔχοντες (4x) con ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς (5x in Omero).
[42] Il verso 488 è uguale al verso 11.593: si veda anche la nota a 11.594. Qui però il senso della formula è poco chiaro in relazione al contesto, alla situazione specifica.
[43] Si noti la costruzione simmetrica con il verso 478 (Ἀσκάλαφόν τ᾽ ἐσορῶν Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε).
[44] Enea guida i suoi uomini come un ariete guida il gregge: κτίλος – originariamente un aggettivo, “addomesticato; docile”, da κτι- (Chantraine, Dict. s.v.) - indica qui l’ariete guida che conduce il gregge ad abbeverarsi dopo aver mangiato: si veda l’ariete del Ciclope Polifemo in Od. 9.449 sgg., il primo a brucare l’erba e il primo a raggiungere l’acqua del fiume. Poi l’eroe diviene il pastore che gioisce alla vista: questo cambiamento di prospettiva lo rende una guida dei comandanti, un ‘pastore di popoli’. Questa tranquilla, alma similitudine riflette l’equilibrio tra i due schieramenti, e in qualche modo è complementare alla precedente similitudine, violenta, in cui un solo avversario ne affronta molti.
Si tratta di una similitudine ‘bilaterale’ (cfr. 12.151); la gioia del pastore, che è appena accessoria alla similitudine introdotta prima, diventa a sua volta la base per un’altra comparazione. Friedländer ha segnalato che questo è il solo caso in cui ὡς εἴ τε in una simillitudine viene seguito da un indicativo: 11x non ha alcun verbo, 9x è seguito da un ottativo e in uno (9.481) da un congiuntivo: su questa base – e sulla base di altre minori obiezioni – Friedländer rigetta l’intera simillitudine come interpolata: Leaf (ad loc.) non ritiene questo sufficiente. L’aoristo indicativo dopo ὥς τε è naturalmente familiare (3.23), e l’agiunta di εἰ non ha un reale impatto sulla questione (Lange): mette semplicemente l’azione in più stretto rapporto con il narratore, richiamando l’attenzione su di erra come un esempio messo avanti per essere preso in considerazione. Quindi si può dire che ὥς τε ed ὡς εἴ τε sono forme utilizzate indifferentemente in similitudini che non contengono un verbo finito.
[45] Qui βοτάνης è riferito al luogo dove gli animali si nutrono. In Od. 10.411 (ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται) viene invece utilizzato o per indicare in senso astratto il nutrirsi, oppure più probabilmente il cibo. Quindi Aristarco ha ritenuto necessario interpretare qui ἐκ in senso temporale: “dopo essersi nutrite”. Ma quest’uso della preposizione, sebbene comune nel dialetto attico, è raro in Omero (si veda comunque 5.865, 16.365, 19.290, Od. 23.224). L’analogia con Od. 10.159 (κατήϊεν ἐκ νομοῦ ὕλης πιόμενος) è veramente decisiva in favore del significato locale di βοτάνης qui (Leaf, ad loc.).
[46] Per la parte finale del verso, si veda 8.559 (γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν).
[47] ἑοῖ è una forma che ricorre solo in Od. 4.38 (ἅμα σπέσθαι ἑοῖ αὐτῶι). Quindi abbiamo ἐέ (20.171, 24.134 e forse). In tutte le posizioni tranne una il pronome è strettamente conneso con una forma di αὐτός ed è utilizzato nel senso riflessivo più stretto. È quindi molto probabille che sia una forma enfatica del pronome, come ἐμοί di fianco a μοι. Probabile, ma non certo.
[48] Qui ξυστόν, 6x in Omero, è un sinonimo metricamente utile di δόρυ: entrambe i termini si riferiscono all’asta in legno levigato della lancia.
[49] Il verbo κονάβιζε (4x), come κονάβησαν, κονάβησε, sono epicismi fossilizzati con σμερδαλέον (13x nell’epica).
[50] ἀλλ́ηλων è il genitivo dell’oggetto cui si mira, retto da τιτυσκομένων, precisamente come in 6.3”, precisely as in 6.3, where see note; and so probably in 501, though there it may be gen. after “χρόα”.

No comments:

Post a Comment